Świadczenie wychowawcze 500+ 13.12.2018 r., 23.01.2019 r. *** Świadczenia rodzinne oraz świadczeń fundusz alimentacyjnu 14.12.2018 r., 24.01.2019 r. *** Wypłata zasiłków z pomocy społecznej OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA***::Strona www.gopsgostycyn.pl została utworzona dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

04 października 2017 08:04 | Aktualności

NAWAŁNICA - DECYZJE

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostycynie wydawane są decyzje o przyznanie zasiłku celowego na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

 

Jednocześnie informujemy, iż zasiłek celowy jest wypłacany w 2 transzach. Wypłata drugiej transzy nastąpi po udokumentowaniu i zweryfikowaniu sposobu wykorzystania środków pieniężnych  przekazanych w ramach pierwszej transzy (na podstawie przedłożonych faktur, rachunków). Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć powyższe dokumenty do dnia 31 października 2017 r., natomiast całkowitego rozliczenia zasiłku celowego należy dokonaćdo dnia 30 listopada 2017r. Wypłata zasiłku celowego nastąpi w kasie Banku Spółdzielczego w Gostycynie lub na wskazany rachunek bankowy.

 

Informujemy także, iż każdy poszkodowany przed wydaniem decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego dla budynku mieszkalnego, ma prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie informujemy, że w celu załatwienia sprawy zgodnie z wnioskiem strony, koniecznym jest przedłożenie przez stronę dokumentu potwierdzającego, że zakres uszkodzeń budynku przekracza próg 5% wyliczony zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017r., poz. 1547).

Na uzupełnienie materiału dowodowego wyznaczono termin 14 dni. Dokumenty (protokoły szacowania szkód) do wglądu są dostępne w Urzędzie Gminy w Gostycynie, II piętro – sala narad w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.15 do 15.15.

Przeczytano: 1224 razy. Wydrukuj|Do góry