Dobrego dnia :)::Wypłaty w kwietniu: 20.05. 500+, 22.05. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny *Strona www.gopsgostycyn.pl została utworzona dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego::Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Kryteria dochodowe

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty701,00 zł netto,
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł netto,
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
  • w rodzinie zwanej kryterium dochodowym rodziny, przy równoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej okoliczności tj. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne.
Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.