Dobrego dnia :)::Wypłaty w kwietniu: 20.05. 500+, 22.05. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny *Strona www.gopsgostycyn.pl została utworzona dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego::Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Stypendia

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

 Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1.  stypendium szkolne;

2.  zasiłek szkolny.

 

STYPENDIUM SZKOLNE:

 Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Stypendium szkolne przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Gostycyn;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. 18 roku życia zamieszkałym na terenie Gminy Gostycyn.

3.  uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukoczenia realizacji obowiązku nauki zamieszkałych na terenie Gminy Gostycyn,

 4.  słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Gostycyn.

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie :

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupupodręczników,
 3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
 4. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego lub w odniesieniu do słuchaczy do 15 października danego roku szkolnego. Wu uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego po upływie określonego w ustawie terminie

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

 • jeden z rodziców lub pełnoletni uczeń;
 • dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych

 Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera
w szczególności:

 1. imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
 2. miejsce zamieszkania ucznia;
 3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów
 4. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
 5. Pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 351,00zł

 Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania , pomniejszone o :

 • Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach
 • Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

 Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207,00zł

Do dochodu nie wlicza się:

 • Jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • Pomocy materialnej mającej charakter socjalny, albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • Wartości świadczenia w naturze;
 • Świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 Katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach pomocy materialnej
o charakterze socjalnym:

 1. Podręczniki, Słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne (zgodnych z kanonem lektur szkolnych opracowanych przez MEN);
 2. Artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, noŜyczki, itp.);
 3. Artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze – w tym do drukarki, papier do drukarki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki, itp.);
 4. Tornister szkolny, plecak, piórnik;
 5. Kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe;
 6. Strój roboczy na praktyki zawodu;
 7. Przedmioty i przybory niezbędne do praktycznej nauki zawodu;
 8. Komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office,
 9. multimedialne kursy językowe, kasety wideo, płyty DVD, itp.;
 10. Edukacyjne gry planszowe;
 11. Sprzęt sportowy wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych w szkole lub, gdy uczeń uczestniczy w sekcjach sportowych, np. rower, gdy uczeń uczestniczy, np. w sekcji kolarskiej;
 12. Instrumenty muzyczne w sytuacji, gdy uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie;
 13. Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;
 14. Obozy, kolonie, zimowiska, wycieczki szkolne;
 15. Abonament za Internet;
 16. Komputer, drukarka;
 17. Dojazdy do szkoły;
 18. Korepetycje, zajęcia wyrównawcze, sportowe, taneczne, recytatorskie.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

 1. Pożar mieszkania lub domu, w którym uczeń mieszka,
 2. Kradzież z włamaniem do mieszkania lub domu, w którym uczeń mieszka,
 3. Zalanie mieszkania lub domu, w którym uczeń mieszka,
 4. Śmierć rodzica, wydatki związane z długotrwałą chorobą ucznia i inne, szczególne okoliczności