Dobrego dnia :)::Wypłaty w kwietniu: 20.05. 500+, 22.05. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny *Strona www.gopsgostycyn.pl została utworzona dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego::Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Dodatki mieszkaniowe

Osoby uprawnione:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym
, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi
i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 Do dochodu nie wlicz się:

 1. Dodatku dla sierot zupełnych
 2. Zasiłku pielęgnacyjnego
 3. Zasiłków okresowych z pomocy społecznej
 4. Jednorazowych świadczeń pieniężnych
 5. Świadczeń w naturze z pomocy społecznej

 Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny ( dom jednorodzinny ) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 1. 35 m2 – dla 1 osoby;
 2. 40m2 – dla 2 osób;
 3. 45m2 - dla 3 osób;
 4. 55m2 – dla 4 osób;
 5. 65 m2 – 5 osób;
 6. 60 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o5m2

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 1. 30% albo
 2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2. Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

3. Dochody wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą ( emerytury, renty, zasiłki rodzinne, stypendia, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z pracy – za ostatnie 3 miesiące pomniejszone o koszty uzysku i składki ZUS.

4. Ostatni rachunek za energię elektryczną zawierający kilowatogodziny.

5. Oświadczenia o dochodach z prac dorywczych osób bezrobotnych

6. Tytuł prawny ( dokument potwierdzający istnienie stosunku prawnego będącego podstawą do korzystania w imieniu własnym z lokalu mieszkalnego