Dobrego dnia :)::Wypłaty w kwietniu: 20.05. 500+, 22.05. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny *Strona www.gopsgostycyn.pl została utworzona dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego::Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Dzienny Dom Pobytu Senior +

 


Działalność Dziennego Domu „Senior+” w Gostycynie realizowana jest zgodnie ze standardami określonymi w Programie Wieloletnim „Senior+”.

Dzienny Dom „Senior+” w Gostycynie utworzony został w ramach zadania pn. „Utworzenie Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie”, sfinansowanego ze środków własnych Gminy Gostycyn oraz środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, edycja 2015.

Dom działa zgodnie z przepisami:

-  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1507 z    póź.zm.),

- Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie   (Zarządzenie Nr 2.2019 Kierownika GOPS w Gostycynie z dnia 26 listopada 2019r.  w zmian wprowadzonych do  Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka      Pomocy Społecznej.

- Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy z dnia 24.01.2019r. w sprawie szczegółowych     zasad   ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR”    w Gostycynie ul. Słoneczna 4

- Uchwały Nr  XXXIV/221/2017   Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017            roku i § 5 ust. 3 pkt. 3 oraz § 6 pkt. 8 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej          w Gostycynie  -Uchwała Nr XVII/116/2020 Rady Gminy Gostycyn  z dnia  20 stycznia 2020r.  w    sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior+” na ternie gminy        Gostycyn i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostycynie - niniejszego Regulaminu.

 Dzienny Dom „Senior+” w Gostycynie znajduje się w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie z siedzibą przy ul. Sępoleńskiej 12a.

Siedziba Domu mieści się przy ul. Słonecznej 4 w Gostycynie.

W Domu jest 30 miejsc dziennego pobytu.

Dzienny Dom „Senior+” funkcjonuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie tj. w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dom jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

W uzasadnionych przypadkach (np. niepełnosprawność, niesamodzielność) istnieje możliwość transportu uczestnika do Dziennego Domu „Senior+” w Gostycynie i z powrotem do miejsca zamieszkania.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Dziennego Domu „Senior+” w Gostycynie sprawuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie.